مصرف آبزیان در ایران نصف سرانه جهانی است

فرسایش خاک؛ چالش ها هزینه هاسودهای حفاظت از آن

- برای مشاهده کلیک کنید

در آینده فرسایش خاک مهم ترین چالش زیست کره خواهد بود اگر از خاک های موجود به خوبی .مرکز پژوهشها قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری

- برای مشاهده کلیک کنید

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394 1390 شماره73285 419 .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea