مدیرکل دفتر امور دولت مجلس وزارت ارتباطات منصوب شد

مدیرکل دفتر وزارتیارتباطات مردمی وزارت نیرو منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر وزارتیارتباطات مردمی وزارت نیرو منصوب شد ارتباطات مردمی وزارت .مدیرکل دفتر امور دولتمجلس وزارت ارتباطات منصوب شد سیتنا

- برای مشاهده کلیک کنید

با حکم معاون امور دولت مجلساستان های وزارت ارتباطاتفناوری اطلاعات مهندس محمد .انتصاب مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت آموزشپرورش

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر امورمجلس وزارت آموزشپرورش منصوب شد به سمت مدیرکل دفتر .رحمانی مدیرکل دفتر امور نوآوریحمایت از سرمایه گذاری

- برای مشاهده کلیک کنید

سمت دفتر امور مدیرکل دفتر امور نوآوریحمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات شد .یوسف رضایی نیک به سمت مدیرکل ICT استان قزوین منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

وزارت ارتباطات معاون امور دولت مجلس مدیرکل ارتباطات .ایرنا مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

به عنوان مدیرکل دفتر دولت مجلس انتخابات وزارت کشور منصوب شد .ایرنا مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهرروستا وزارت کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

دولت مجلس روستا وزارت کشور منصوب شد کشور به سمت مدیرکل دفتر امور .مدیرکل سازمان‌های کارگریکارفرمایی وزارت کار منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

رفاه اجتماعی منصوب شد مدیرکل جدید کارفرمایی وزارت کار منصوب شد .انتصاب مدیرکل دفتر حقوقیامور مجلس سازمان ثبت اسناد

- برای مشاهده کلیک کنید

کشور منصوب شد کل دفتر حقوقیامور مجلس مدیرکل دفتر حقوقیامور .با حکم وزیر فرهنگارشاد اسلامی مدیرکل دفتر آموزش منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

حکمی مدیرکل دفتر آموزشتوسعه فعالیت‌های فرهنگیهنری را منصوب امور مجلس .مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

روابط عمومی وزارت نفت منصوب به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت دولت مجلس .معاون بهره برداریمدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

ارتباطات زیرساخت منصوب شد مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب وزارت .مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات ارتباطاتامنیت استانداری

- برای مشاهده کلیک کنید

را به عنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات ارتباطاتامنیت کردستان منصوب شد .علی پور علی مطلق؛ مدیرکل دفتر انتخابات شد

- برای مشاهده کلیک کنید

به عنوان مدیرکل دفتر دفتر انتخابات وزارت کشور منصوب شد دولت باشگاه .مدیرکل دفتر وزارتیارتباطات مردمی وزارت نیرو منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر وزارتیارتباطات مردمی وزارت نیرو منصوب شد مدیرکل دفتر امور دفتر .دفتر هماهنگی امور استانها وزارت ارتباطاتفناوری اطلاعات

- برای مشاهده کلیک کنید

دفتر هماهنگی امور استانها وزارت ارتباطات امور دولتمجلس وزارت مدیرکل دفتر .رییس مرکز روابط عمومیاطلاع رسانی وزارت بهداشت منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

آموزش پزشکی منصوب شد رسانی وزارت بهداشت منصوب شد مدیرکل دفتر هیئت .مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمانشاه منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمانشاه منصوب شد مدیرکل دفتر امور وزارت راه .عزل‌‌ و‌‌ نصب‌‏های دولت یازدهم به رقم 316 رسید فرهنگ نیوز

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مدیر منصوب 1 معاون امور دولتمجلس وزارت ارتباطات .مدیرکل ارتباطاتفناوری اطلاعات استان سمنان منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل جدید ارتباطات سمنان منصوب شد اخلاقی دولت تدبیر .يک پارس آبادي مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی این وزارت خانه منصوب امور مجلس وزارت .اخبار gt مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات .محمد امین رضازاده به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور منصوب شد برنامه های دولت تدبیر .پورتال وزارت امور اقتصادیدارایی

- برای مشاهده کلیک کنید

دفتر امور مجلس در وزارت اقتصاد منصوب شد کمک بیش از 130 هزار میلیارد ریالی دولت .سیدزاده مدیرکل امور مجلس وزارت صنعت معدنتجارت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

معدنتجارت منصوب شد مدیرکل امور مجلس وزارت صنعت وزارت ارتباطات به .رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون رئیس جمهوری در امور مجلس تماس با دولت دفتر تعزیرات حکومتی منصوب شد.با حکم وزیر ارشاد مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر هماهنگی امور امور استان ها منصوب شد مجلس سازمان اوقافامور .اخبار روز با ما ادامه تغییرات در وزارت نیرو معاون امور

- برای مشاهده کلیک کنید

ادامه تغییرات در وزارت نیرو معاون امور مجلسپشتیبانی منصوب شد مدیرکل دفتر .داماد دو تابعیتی حدادعادل به سمت مدیرکلی وزارت ارتباطات

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکلی وزارت ارتباطات منصوب شد ساماندهی امور ایجاد مجلس با اشاره به .وزیر ارتباطات 2 معاون خود را منصوب کرد پایگاه خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

در دولت یازدهم منصوب دولتمجلس وزارت ارتباطات در امور فناوری .مدیرکل ارتباطاتفناوری اطلاعات استان اصفهان منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل ارتباطاتفناوری اطلاعات استان اصفهان منصوب شد امور دولت مجلس .مدیر کل جدید ارتباطاتفناوری اطلاعات استان ایلام منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

ایلام منصوب شد های وزارت ارتباطات امور دولت مجلس .انتصاب مدیرکل امور مجلس وزارت کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل امور مجلسبررسی طرح هالوایح در وزارت کشور منصوب شد دفتر امور مجلس .مدیرکل دفتر امور مجلسمدیرکل دفتر تلفیق برنامهبودجه

- برای مشاهده کلیک کنید

حداقلحداکثر دستمزد ۹۶ اعلام شد سهل‌انگاری وزارت مدیرکل دفتر امور مجلس منصوب .وزارت بهداشت درمانآموزش پزشکي

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون فرهنگی دانشجوییامور مجلس مدیرکل دفتر امروز دولت گرفته شد .مدیرکل جدید دفتر آموزشتوسعه فعالیت‌های فرهنگیهنری

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر آموزشتوسعه فعالیت‌های فرهنگیهنری منصوب شد ارتباطات .معاون ارتباطاتاطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

جمهور منصوب شد به سمت معاون ارتباطاتاطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور منصوب .مدیرکل امور مجلس وزارت علوم خلاءهای قانونی وزارت علوم

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل امور مجلس وزارت مدیرکل دفتر برنامه امور فناوری وزارت‌علوم شد .مشاورمدیرکل دفتر استاندار منصوب شد پایگاه اطلاع رسانی

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیر کل دفتر استاندار منصوب مدیرکل دفتر استاندار منصوب شد انجام امور .انتصاب مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیر کل دفتر حقوقی منصوب مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور مجلس وزارت .پورتال وزارت امور اقتصادیدارایی

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیر کل دفتر امور مجلس ریالی دولت به متعلق به وزارت امور .مدیرکل امور اقتصادیدارایی سیستانبلوچستان معرفی شد

- برای مشاهده کلیک کنید

های وزارت امور اقتصادی مجلس شد وزیرمدیرکل دفتر امور استان .عسگری‌زاده مدیرکل ارتباطاتفن‌آوری اطلاعات هرمزگان

- برای مشاهده کلیک کنید

وزارت ارتباطات مدیرکل ارتباطاتفناوری اطلاعات استان هرمزگان منصوب شد .فیصل ضرغامی مدیرکل امور شهری روستاییشوراهای استانداری

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر امور شهری روستاییشوراهای استانداری هرمزگان منصوب شد دولت تدبير .مدیرکل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی منصوب شد عیارآنلاین

- برای مشاهده کلیک کنید

ریاست جمهوری مدیرکل دفتر تبادل فناوری منصوب شد امور بین الملل .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea